คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1. กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อย่างไรบ้าง

2. การจ่ายปันผลและการลดทุนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

3. ทำไมกองทรัสต์ WHAIR ต้องลดทุน

4. การสอบทานราคาประเมินทรัพย์สิน เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม่

5. การสอบทานราคาประเมินทรัพย์สินในทุกๆ รอบ จะทำให้เกิดการลดทุนทุกครั้งหรือไม่

6. ถ้ารายการขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงว่ากองทรัสต์ยังมีผลการดำเนินงานที่ดี ใช่หรือไม่

7. ข้อดีของการลดทุนคืออะไร

8. การลดทุนทำได้กี่วิธี และผลกระทบแต่ละวิธีคืออะไร

9. ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการลดทุน

10. การลดทุนมีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของฐานะทางการเงินของกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร

11. การจ่ายผลตอบแทนโดยการจ่ายเป็นเงินปันผลหรือเงินลดทุนนั้นในด้านจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

12. กรณีลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จำเป็นต้องมีการหยุดพักการซื้อขายหน่วยทรัสต์หรือไม่

13. ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินในส่วนของการลดทุนโดยวิธีใด