จรรยาบรรณทางธุรกิจ / Business Code of Conduct

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ อาทิ การประกอบธุรกิจด้วยความป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม รวมถึงการมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัดกรรมหรือการพัฒนากระบวนการ ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานภายใต้นโยบายเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้กองทรัสต์ WH AIR เดิบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ / Code of Conduct
นโยบายการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ / Cybersecurity and Information Security Management Policy
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน / Anti-Corruption Policy and Practices
นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ / Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity Policy
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม / Quality, Safety, Occupational Health, and Environmental Policy
จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า / Supplier Code of Conduct
นโยบายสิทธิมนุษยชน / Human Right Policy
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน / Human Rights Due Diligence
นโยบายงดรับของขวัญ / No Gift Policy
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน / Sustainable Development Policy
นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง / Remuneration Policy for Directors and Top Executives