ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/11/2565 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 126,020,609 15.00
2.  บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 51,807,443 6.17
3.  กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 38,330,978 4.56
4.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,920,000 2.97
5.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,900,000 2.96
6.  PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 13,908,800 1.66
7.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,672,897 1.63
8.  นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร 13,108,300 1.56
9.  นาย วิชา สกุลดีเลิศ 12,978,879 1.54
10.  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 10,120,052 1.20