มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน
30 มิถุนายน 2566 9.0073 8,553,542,541.02 949,616,116.0000
31 มีนาคม 2566 8.9883 8,535,470,887.93 949,616,116.0000
31 ธันวาคม 2565 9.0295 8,574,624,142.72 949,616,116.0000
30 กันยายน 2565 9.254 7,774,614,629.47 840,134,116.0000
30 มิถุนายน 2565 9.2558 7,776,173,565.68 840,134,116.0000
31 มีนาคม 2565 9.2629 7,782,100,911.03 840,134,116.0000
31 ธันวาคม 2564 9.2748 7,792,091,470.87 840,134,116.0000
30 กันยายน 2564 9.0526 7,605,414,321.44 840,134,116.0000
30 มิถุนายน 2564 9.058 7,609,955,344.08 840,134,116.0000
31 มีนาคม 2564 9.0315 7,587,724,019.77 840,134,116.0000
31 ธันวาคม 2563 8.8197 7,409,807,784.02 840,134,116.0000
30 กันยายน 2563 9.0891 6,386,331,007.12 702,634,116.0000
30 มิถุนายน 2563 9.0946 6,390,225,854.89 702,634,116.0000
31 มีนาคม 2563 9.0677 6,371,275,500.87 702,634,116.0000
31 ธันวาคม 2562 9.086 6,384,139,028.49 702,634,116.0000
30 กันยายน 2562 9.0998 6,393,861,747.38 702,634,116.0000
30 มิถุนายน 2562 9.0938 6,389,666,348.64 702,634,116.0000
31 มีนาคม 2562 8.8504 6,218,616,570.02 702,634,116.0000
31 ธันวาคม 2561 8.7966 6,180,822,478.00 702,634,116.0000
08 พฤศจิกายน 2561 8.7907 6,176,678,996.00 702,634,116.0000
29 มิถุนายน 2561 8.8236 6,199,799,270.89 702,634,116.0000
30 มีนาคม 2561 8.5831 6,030,806,618.02 702,634,116.0000
29 ธันวาคม 2560 8.5191 5,985,872,376.95 702,634,116.0000
29 กันยายน 2560 8.6925 4,949,180,026.69 569,360,000.0000
30 มิถุนายน 2560 8.6898 4,947,672,966.00 569,360,000.0000
31 มีนาคม 2560 10.2647 5,844,324,162.66 569,360,000.0000
30 ธันวาคม 2559 10.0785 5,738,344,117.04 569,360,000.0000