ทรัพย์สินที่เข้าลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน

กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ใน Ready Built Factory (อาคารโรงงาน) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้า)

  • ปี 2559 กองได้เริ่มจัดตั้งขึ้นและเข้าลงทุนทรัพย์สินครั้งแรกใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 261,458 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
  • ในวันที่ 4 มกราคม 2561 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่หนี่ง ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 55,131 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี
  • ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่สอง ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 15,916 ตร.ม. ในจังหวัดสระบุรี
  • ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่สาม ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 48,127 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี
  • ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่สี่ ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 48,186 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี

ทำให้ขณะนี้กองทรัสต์มีพื้นที่เช่าอาคารรวม 428,818 ตร.ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ/นิคมอุตสาหกรรม จังหวัด จำนวน (ยูนิต) พื้นที่ (ตร.ม.)
โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ระยอง/ชลบุรี 39 154,588
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ระยอง 45 68,472
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ชลบุรี 25 24,576
เขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) สระบุรี 18 37,714
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ (Hi-Tech Kabin) ปราจีนบุรี 1 1,152
    128 286,502
คลังสินค้า
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) ชลบุรี 4 25,664
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) ชลบุรี 15 68,743
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) ระยอง 13 47,909
    32 142,316
    160 428,818