ข้อมูลทางการเงิน

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ปี :
เอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก ประจำปี 2566

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปี 2566